Jaarstukken 2020
portal

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Beheerareaal:
Het beheerareaal wegen omvat hoofdwegen, wegen in wijken, fiets- en voetpaden, wegen buiten de bebouwde kom en onverharde wegen. Daarnaast valt het wegareaal te verdelen in verhardingssoort zoals in onderstaande tabel is weergegeven.
Het beheerareaal civiele objecten omvat circa 801 objecten, waarvan nog een deel geïnventariseerd/geïnspecteerd moet worden.

Wegen in m2

Asfalt

3.378.608

Elementen

2.770.427

Onverhard

66.242

Beton

101.991

Onbekend

255.555

Totalen

6.572.823

Civiele objecten in stuks

Brug

110

Duiker

30

Geluidswal

1

Hekwerk

30

Kademuur

33

Muur

83

Schanskorfconstructie

26

Spoorwegovergang

9

Trap

178

Tunnel

20

Vlonder/steiger

11

Wildrooster

8

Wildtunnel

3

Drijvende steiger

3

Jachthaven

1

Golfbreker/steiger

1

Meerpaal

4

Duikers en oeverbeschoeiingen (niet geïnventariseerd)

250

Totalen

801

Vastgesteld kwaliteitsniveau:
Het beoogde maatschappelijke resultaat is het beheren en in standhouden van een aantrekkelijke, hele en veilige leefomgeving. De kwaliteitsniveaus zijn in 2018 door uw raad vastgesteld in het Meerjaren-onderhoudsplan Civiele Objecten en Wegen.
Het minimale kwaliteitsniveau van de wegen in de gemeente Venlo  is daarmee vastgesteld op kwaliteitsniveau C (sober). Het kwaliteitsniveau van alle Civiele Objecten is vastgesteld op het instandhoudingsniveau, met als enige uitzondering het kwaliteitsniveau van de tunnel onder het Koninginneplein in Venlo. Dat is vastgesteld op het welstandsniveau.

Actuele onderhoudstoestand:
Weginspecties vinden jaarlijks plaats. Het ene jaar is dat een kleine inspectie, het daaropvolgende jaar een grote weginspectie. In 2020 heeft een grote weginspectie plaatsgevonden. Noodzakelijk groot en klein onderhoud van het complete wegenareaal is daarmee in beeld gebracht.  Hierbij is geconstateerd dat, als gevolg van winterschades, de onderhoudstoestand op onderdelen nog niet volledig beantwoordt aan het minimumniveau zoals in het meerjarenplan vastgesteld. Op basis van de inspectie is de planning bijgesteld.

In de laatste stadspeiling, van 2019, geven de inwoners het rapportcijfer 5,8 voor het onderhoud van straten, paden en trottoirs. Dit cijfer ondersteunt het beeld van de actuele (technische) onderhoudstoestand.
De inventarisatie en inspecties geven voor het grootste deel van de civiele objecten de actuele onderhoudsbehoefte. Hierbij wordt de landelijke norm NEN 2767 gehanteerd. Deze behoefte is vertaald in benodigd onderhoudsbudget om een start te maken met het borgen van een veilige onderhoudstoestand van de civiele objecten.

Zijn de onderhouds- en beheersplannen actueel:
Het Meerjaren-onderhoudsplan Civiele Objecten 2018-2027 is opgesteld op basis van de methode ‘risico gestuurd beheer’. In plaats van cyclisch onderhoud wordt bij deze methode pas onderhoud gepleegd als het nodig is. Landelijke ervaring leert dat dit voordeliger is en kapitaalsvernietiging voorkomt.
Het Meerjaren-onderhoudsplan Wegen 2018-2027 is opgesteld op basis van de landelijk erkende CROW-methodiek voor weginspecties.
Beide onderhoudsplannen zijn opgesteld overeenkomstig de beleidslijnen uit de ‘Nota reserves en voorzieningen’, september 2013. De meerjaren-onderhoudsplannen Civiele Objecten en Wegen worden driejaarlijks bijgesteld aan de hand van inspecties waarin de ontwikkeling van de onderhoudsbehoeftes en het benodigd onderhoudsbudget wordt opgenomen en aan uw raad wordt voorgelegd. In de ‘Meerjarenplan voorziening Groot Onderhoud Wegen’. Voor de jaren 2023-2027 wordt in 2021 een nieuw meerjaren-onderhoudsplan opgesteld.

Wat zijn de benodigde onderhoudsbudgetten (beïnvloedbaar):
De kosten verbonden aan het Meerjaren-onderhoudsplan Civiele Objecten 2018-2027  worden gedekt uit de in 2018 ingestelde voorziening ‘groot onderhoud Civiele Objecten’. Uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden op basis van de inspecties past binnen de door uw raad beschikbaar gestelde middelen. De kosten verbonden aan het Meerjaren-onderhoudsplan Wegen 2018-2027 worden gedekt uit de voorziening groot onderhoud wegen.

Zijn er knelpunten betreffende de beschikbare onderhoudsbudgetten:
In de afgelopen jaren is het kwaliteitsniveau op onderdelen onder het vastgestelde minimumniveau gezakt. Met het huidige beschikbare onderhoudsbudget wordt een inhaalslag gemaakt waardoor de (minimale) kwaliteitsniveaus worden gerealiseerd.

Realisatie 2020:
Naast het uitvoeren van het regulier onderhoud is in 2020 ook een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid van de inwoners. Er wordt in toenemende mate actief en integraal samenspraak en samenwerking gezocht met de gebruikers van de openbare ruimte. Vanuit de Samenlevingsagenda zijn er diverse "projecten" uitgewerkt en uitgevoerd.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14