Jaarstukken 2020
portal

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Beheerareaal:
In dit product wordt binnen het beheerareaal onderscheid gemaakt, zoals onderstaand tabel weergeeft.

Totalen in stuks

Bomen

68.670

Solitaire heesters

1.148

Totalen

69.818

Totalen in m2

Bosplantsoen

764.165

Heesters

384.815

Rozen

3.005

Hagen

154.615

Bodembedekkers

161.470

Bodembedekkende kruidachtigen

8.199

Gazon (incl. wadi)

1.214.501

Graslandvegetatie (incl. talud)

2.814.075

Hondenpaden (140 paden en 36 uitrenplekken)

78.350

Wisselperken

81

Natuurbos

293.183

Productiebos

393.196

Stadsbos

393.020

Heide

788

Bermen (begrazing)

204.936

Totalen

6.868.399

Totalen in m1

Beschoeiingen

11.453

Duikers

14.776

Totalen

26.229

Vastgesteld kwaliteitsniveau:
Voor het beheerareaal groenvoorzieningen hanteren we voor het dagelijks beheer en onderhoud (conform het Integraal Bestek 2017-2022 en het Bomenbestek 2017-2022) de nog  in 2007 vastgestelde kwaliteitsniveaus (raadsvoorstel 31-2007). Ook voor 2020 is dit niveau nog actueel.

Actuele onderhoudstoestand:
De uitvoering van de diverse onderhoudscontracten borgt in basis de handhaving van de gewenste kwaliteit van het areaal groenvoorzieningen op het minimumniveau volgens de vastgestelde kwaliteitsniveaus.
Daarnaast worden de bomen nog op veiligheid geïnspecteerd en beheerd.
De kwaliteit van diverse groenvoorzieningen en met name bomen staat onder druk. Dit is veroorzaakt door uitgesteld groot onderhoud (vervangingen), een vaak slechte groeiplaats, extreem weer (droogte/storm), maar ook door (nieuwe) plagen en ziektes. Zo kregen we in 2020 op grote schaal te maken met Roetschorsziekte. Door deze ziekte gaan bomen in een hoog tempo achteruit. Boom op een veilige manier verwijderen is dan nog maar de enige optie voor zowel de veiligheid als de volksgezondheid.Dit leidde in 2020 tot extra werkzaamheden en hoge kosten die niet geborgd waren in  het reguliere onderhoudscontract.

Zijn de onderhouds- en beheersplannen actueel:
In september 2020 is de beleidsnota Agenda Groen en Water vastgesteld. Deze nota vormde een belangrijke basis voor het in 2020 opgestelde Beheerplan Groen en Water 2021-2025 . Dit beheerplan vormt zowel het actieplan als de kaders die noodzakelijk zijn voor het op orde brengen van de basis als ook het op orde houden van de basis voor groen- en watervoorzieningen.
Het eindconcept van het  Beheerplan Groen en Water 2021-2025 is in december afgerond. Besluitvorming vindt plaats in januari 2021.
De onderhoudscontracten zijn actueel. Het contract Integraal Bestek 2017-2022 en Bomenbestek 2017-2022 zijn nog in uitvoering tot uiterlijk april 2022. Voor groot onderhoud en vervangingen groenvoorzieningen is eenmalig in 2020 een contract op de markt gebracht.

Wat zijn de benodigde onderhoudsbudgetten (beïnvloedbaar):
In 2020 is het reguliere budget van €2.291.937,- volledig benut voor dagelijks beheer en onderhoud (regulier werk) van de groenvoorzieningen.
Het beschikbare krediet van €650.000,- voor groenvoorziening 2020 is vrijwel in zijn geheel besteed aan uitgesteld groot onderhoud en vervangingen van groenvoorzieningen.  Dit budget is als volgt besteed:
- € 300.000 - vervanging bomen
- € 200.000 - inboet en renovatie plantvakken
- €50.000 - beheer van bospercelen
- €50.000 - kleine herstelprojecten en algemene zaken
- €50.000 - voorbereidingswerkzaamheden

Hiermee is een belangrijk begin gemaakt met het weer op orde brengen van de basis in het beheer van groenvoorzieningen. Daarnaast is ook gewerkt aan projecten aangedragen vanuit de verschillende Samenlevingsagenda's. Met dit geheel is het streven om de waardering voor het groen bij bewoners weer te doen toenemen.
Ondanks het deze  goede start hebben zich in 2020 onvoorziene omstandigheden voorgedaan.  De uitbraak van de Roetschorsziekte, aangepaste aanpak van de Eikenprocessierups en  meer water geven door lange perioden van warm en droog weer heeft geleid tot grote onvoorziene kosten en een daling van de kwaliteit van het groen.

Zijn er knelpunten betreffende de beschikbare onderhoudsbudgetten:
We zien zowel op het onderhoudscontract Bomenbestek als op het Integraal bestek overschrijdingen. Het beheerplan Groen en Water heeft daarbij inzichtelijk gemaakt welke middelen er noodzakelijk zijn om de basis op orde te brengen (actieplan) als ook welke middelen er noodzakelijk zijn om deze basis in de toekomst structureel op orde te houden (kaders voor de basiskwaliteit).

Realisatie 2020:
Ook in 2020 is door het contract Integraal bestek en Bomenbestek uitvoering gegeven aan het dagelijks beheer en onderhoud (regulier werk) van de groenvoorzieningen.
Daarnaast is het krediet groenvoorzieningen 2020 benut om een aanvang te maken met uitgesteld groot onderhoud en vervangingen van groenvoorzieningen. De uitvoering hiervan is gestart in december 2020. De afronding hiervan is gepland voor 1 april 2021. In de uitvoering van deze werkzaamheden worden ook een groot aantal locaties meegenomen die door bewoners zijn aangedragen via de Samenlevingsagenda.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14