Jaarstukken 2020
portal

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Beheerareaal:
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het bestaande beheerareaal.

Totalen in kilometers

Vrij verval riolering

680

Drukriolering

106

Duikers

8,6

Lijnafwatering

4,6

Totalen

799,2

Totalen in stuks

Nooduitlaten (externe overstorten)

49

Gemaal objecten

478

Berg bezinkvoorzieningen

14

Niveaumeters

3

Debietmeters

2

Overstortmeters

12

Afsluiters (schuiven/kleppen)

147

Kolken

41.401

Grondwaterpeilbuizen

31

Totalen

42.137

Actuele onderhoudstoestand:
De staat van de riolering en regenwatersystemen wordt gemonitord. Hiertoe bestaat een reiniging- en inspectiecyclus. Op basis van de analyse van de inspectieresultaten worden de noodzakelijke beheer en onderhoudsmaatregelen vastgesteld. Hierbij worden ook de landelijke richtlijnen gevolgd en rekening gehouden met de omgevingsfactoren.

Zijn de onderhoud en beheerplannen actueel:
De resultaten van het onderhoud en beheerplannen zijn verwerkt in het in december 2017 vastgestelde financiële actualisatie exploitatie GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan).

Wat zijn de benodigde onderhoudsbudgetten (beïnvloedbaar):
De benodigde onderhoudsbudgetten zijn weergegeven onder instandhouding en exploitatielasten in de financiële actualisatie exploitatie GRP 2017-2026 en als zodanig in de (hiertoe gewijzigde) begroting opgenomen.

Zijn er knelpunten betreffende de beschikbare onderhoudsbudgetten:
Jaarlijks wordt op basis van de recente inspectieresultaten vrijvervalriolering een prognosematrix geactualiseerd. Op basis van die matrix wordt een prognose gemaakt voor de te verwachte uitval van de leidingen en putten. De prognose laat zien dat de eerder verwachte restlevensduur van honderd jaar niet wordt behaald. De uitval blijft op korte termijn beperkt, mede door alle instandhoudingsmaatregelen van de afgelopen periode en door de leeftijdsopbouw van het stelsel. Op de lange termijn blijkt op basis van de matrix wel meer uitval op te treden. Het verkregen beeld uit de matrixanalyse is gebruikt voor het bijstellen van de financiële reservering instandhouding. Zodra de komende jaren uit nieuwe inspectieresultaten een significante stijging van schadebeelden hier aanleiding toe geeft, zal hierop worden geanticipeerd, bij de eerstvolgende actualisatie van het GRP (deze is gepland in het voorjaar van 2021).

In 2020 is de uitgave achterstand verder ingelopen. Deze was ontstaan als gevolg van het doorschuiven van projecten in de tijd en onvoorziene vertragingen.

Realisatie 2020:
Begin 2020 is het uitvoeringsprogramma (UVP) ter goedkeuring aan het college voorgelegd. Deze jaarlijkse operationele programma’s geven een nadere uitwerking van het GRP waarin voor het betreffende jaar concreet wordt aangegeven welke voorzieningen worden aangelegd (watertaken), welke onderzoeken worden uitgevoerd en welke instandhoudingsmaatregelen worden getroffen. In overeenstemming met het vastgestelde beleidskader is in december 2017 is de financiële exploitatie van het GRP geactualiseerd met de vaststelling van  de financiële exploitatie GRP 2017-2026  door de gemeenteraad.

De benodigde onderhoudswerkzaamheden uit het uitvoeringsprogramma van 2020 zijn in 2020 ingang gezet en deels ook afgerond. Daarnaast zijn in 2020 ook werkzaamheden van de eerdere uitvoeringsprogramma’s  (2018 en 2019) voortgezet en zover mogelijk verder afgerond.
De jaarschijf 2018 is financieel afgesloten.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14