Jaarstukken 2020
portal

Samenvatting

Financieel

Zoals aangekondigd in de Nota Grondbedrijf en Vastgoed 2019 zijn een aantal tabellen toegevoegd als aanvullende toelichting op boekjaar 2020.

De gemeenteraad besluit op basis van separate voorstellen over de financiële kaders van strategische aankopen en de voorbereiding en uitvoering van grondexploitaties.
Voor kleinere aankopen en projecten stelt zij verzamelkredieten vast in het kader van de begroting. Het college wijst ten laste van de verzamelkredieten, kredieten toe aan afzonderlijke aankopen en projecten en verantwoordt dit in deze jaarrekening.

Wijzigingen in de financiële kaders, met uitzondering van wijzigingen als gevolg van forse planwijzigingen, worden eveneens via de  PenC-cyclus  (deze jaarrekening) aan de gemeenteraad voorgelegd en verantwoord.

Voor een transparante besluitvorming wordt in de jaarrekening expliciet voorgesteld:

  1. kennis te nemen van de toewijzing van kredieten aan afzonderlijke grondexploitaties en strategische aankopen door het college ten laste van de verzamelkredieten 2020 (tabel 1).
  2. in te stemmen met de gewijzigde financiële kaders van grondexploitaties zoals verwerkt  in deze jaarrekening:
  • de herziene grondexploitatiebegrotingen (conform tabel 2)
  • de aanpassing (vermindering) van de voorzieningen ter dekking van de geraamde grondexploitatietekorten met per saldo € 2,8 miljoen (conform tabel 2),
  • de aanpassing (verhoging) van de kredieten ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van de grondexploitaties met per saldo € 6,0 miljoen (conform tabel 3)
  • de aanpassing (verhoging) van het netto-risico met betrekking tot de grondexploitaties met per saldo € 3,8 miljoen (conform tabel 4)

TABEL 1: Beschikbare en toegekende kredieten

KREDIET

beschikbaar

toegekend

Totaal

5.500.000

1.082.305

In 2020 werden vier nieuwe grondexploitaties gestart en werden er vijf afgesloten met per saldo een licht negatief resultaat.

TABEL 2: Nieuwe grondexploitatieramingen en aanpassing van de voorziening

HERZIENE GREX-BEGROTING

kosten

Opbrengsten

geraamd
resultaat

resultaat
vorig jaar

aanpassing voorziening

Totaal

283.601.263

235.743.117

-47.858.146

-52.295.313

4.679.708

Totaal op contante waarde

2.799.340

Het totaal van alle herzieningen kwam uit op € 2,8 miljoen. Met dit bedrag is conform voorschriften de Voorziening Nadelige Exploitatieresultaten verminderd. Deze voorziening bedraagt per 31 december 2020 € 45,0 miljoen.

TABEL 3: Nieuw geraamde grondexploitatiekosten en aanpassing kredieten

HERZIENE GREX-kredieten

kosten

kosten
vorig jaar

aanpassing krediet

Totaal

283.601.263

277.626.314

5.974.949

Naast wijzigingen in de kostenramingen van de grondexploitaties zijn een aantal grondexploitaties toegevoegd en afgesloten. Per saldo nemen de totaal geraamde investeringen in de lopende grondexploitaties toe met € 6,0 miljoen.

TABEL 4: Nieuw geraamde netto-risico's van de grondexploitaties

HERZIENE RISICO-profiel

netto-risico

risico
vorig jaar

aanpassing risico

Totaal

19.230.000

15.450.000

3.780.000

Het geraamde netto-risico (ook wel: gewogen risico) in de grondexploitatieprojecten neemt toe met € 3,8 miljoen). Dit toegenomen risico is verwerkt in de gemeentelijke weerstandsratio zoals opgenomen in deze jaarrekening.

TABEL 5: Ontwikkeling Algemene Grondreserve in 2020

ALGEMENE GRONDRESERVE

Beginstand 1-1-2020

10.000.000

Totaal toevoeging

3.350.041

Totaal onttrekking

3.350.041

Eindstand 31-12-2020

10.000.000

De Algemene Grondreserve kwam uit op € 12,5 miljoen, waarna conform afspraak met de raad een bedrag van € 2,5 miljoen is afgedragen aan de Algemene Reserve. De Algemene Grondreserve bedraagt ultimo 2020 derhalve exact € 10,0 miljoen. Dat is identiek aan de vorige jaarrekening.

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar de paragraaf Grondbeleid en bijlage VIII Grondexploitaties in deze jaarrekening 2020.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14