Jaarstukken 2020
portal

Samenvatting

Financieel

bedragen x € 1.000

Begroting na
wijziging 2020

Rekening
2020

%

Verschil

Baten

447.805

442.744

99%

-5.061

Lasten

437.694

414.273

95%

23.421

Totaal saldo baten en lasten

10.111

28.470

282%

18.359

Onttrekkingen aan reserves (baten)

18.412

15.482

84%

-2.931

Toevoegingen aan reserves (lasten)

26.997

29.950

111%

-2.953

Totaal saldo verrekeningen met reserves

-8.585

-14.468

169%

-5.884

Totaal resultaat

1.526

14.002

12.476

Het jaarrekeningresultaat komt uit op € 14,0 miljoen (voordelig). Van dit resultaat is een bedrag van per saldo € 94.000 structureel en niet verwerkt in de meerjarenbegroting. Het jaarrekeningresultaat is daarmee overwegend incidenteel van aard.

In onderstaande tabel is het jaarrekening resultaat uitgesplitst per programma.

bedragen x € 1.000

Begroting na
wijziging 2020

Rekening
2020

%

Verschil

1. Gezond en actief Venlo

-177.565

-178.301

100%

-736

2. Leefbaar Venlo

-38.876

-42.512

109%

-3.636

3. Grenzeloos Venlo

724

635

88%

-89

4. Welvarend Venlo

-4.672

-5.992

128%

-1.320

5. Centrumstad Venlo

-13.309

-14.002

105%

-693

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

-3.219

-2.654

82%

565

Algemene middelen

238.443

256.828

108%

18.384

Totaal resultaat

1.526

14.002

12.476

Voor een toelichting op de grootste verschillen per programma ten opzichte van de begroting na wijziging wordt verwezen naar het hoofdstuk "Overzicht van baten en lasten en de toelichting".
Voor een inhoudelijke toelichting op de programma's wordt verwezen naar het hoofdstuk "Programmaverantwoording".

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14