Jaarstukken 2020
portal

Samenvatting

Financieel

FinRap 2020

JRK 2020

Saldo rekening 2020 excl. Covid-19

9.355.000

17.629.000

Resultaat Covid-19

3.164.000

3.627.000

Saldo rekening 2020 incl. Covid-19

6.191.000

14.002.000

In bovenstaande tabel wordt het jaarrekeningresultaat afgezet tegen de het geprognosticeerde resultaat van de FinRap 2020. Ook wordt in de tabel de financiële impact van Covid-19 op het rekeningresultaat weergegeven.

De voorliggende jaarstukken bestaan uit twee delen: het jaarverslag en de jaarrekening. Voor een toelichting op het resultaat wordt naar deze beide delen verwezen.

De inhoudelijke toelichting op de vragen "Wat hebben wij bereikt? " en "Wat hebben we daarvoor gedaan" is opgenomen in de programmaverantwoording in het jaarverslag. Daarnaast is aan het jaarverslag een paragraaf Covid toegevoegd, waarin een inhoudelijke en financiële impact analyse wordt gegeven.

In de jaarrekening is een meer financiële toelichting op het resultaat opgenomen. Daarnaast bevat de jaarrekening ook de balans en de toelichting hierop.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14