Jaarstukken 2020
portal

Paragrafen

Bedrijfsvoering

Vanaf het begrotingsjaar 2017 zijn gemeenten verplicht de effecten van beleid toe te lichten door een vaste set beleidsindicatoren op de nemen in de begroting en de jaarrekening. De meeste van deze indicatoren zijn te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl, onder het dashboard “Besluit Begroting en Verantwoording”. Dat geldt niet voor de beleidsindicatoren op het gebied van bedrijfsvoering. Hiervoor is geen landelijke bron beschikbaar. Deze indicatoren  zijn gebaseerd op eigen gemeentelijke informatie.

In deze paragraaf worden deze beleidsindicatoren gepresenteerd en nader toegelicht.

Beleidsindicatoren bedrijfsvoering

2019

2020

2020

Rekening

Begroting

Rekening

1. Formatie: aantal fte per 1.000 inwoners

9,34

9,20

9,80

2. Bezetting: aantal fte per 1.000 inwoners

8,53

9,20

9,03

3. Kosten externe inhuur als % van totale loonsom

10%

2%

11%

4. Overhead; % van totale lasten

9%

9%

9%

5. Apparaatskosten per inwoner

€ 799,72

€ 821,65

€ 834,00

1+2 Formatie en bezetting
De gepresenteerde fte's in de tabel beleidsindicatoren zijn exclusief formatie en bezetting van B&W, Raad en Raadsgriffie. In de formatie wordt geen expliciet onderscheid gemaakt tussen fte formatie werken voor derden (bijvoorbeeld Werkplein Venlo-Venray) en fte formatie van Venlo zelf.
In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van de totale formatie en bezetting ( inclusief bestuur) in 2020 gepresenteerd. De stijging in bezetting van medewerkers met een vaste of tijdelijke aanstelling betreft met name de indiensttreding van wijkteamleden op basis van het collegebesluit.

Formatie en bezetting in fte

Januari 2020

December 2020

Formatie

Bezetting*

Formatie

Bezetting*

Bestuur

14

14

14

14

Teams

949

866

998

919

* Betreft de feitelijke personele bezetting in dienst van Venlo met een vaste of tijdelijke aanstelling exclusief inhuur.

3. Externe inhuur
De gemeenteraad heeft vastgesteld dat de kosten van de totale reguliere inhuur op organisatieniveau niet meer mogen bedragen dan 8% van de personele lasten. De personele lasten worden hierbij gelijk gesteld aan het totaal van de laatst vastgestelde Personeelsbegroting  (begrotingsbehandeling 4 november 2016, amendement Specifieke & reguliere inhuur 2017-2020). De totale inhuur ten opzichte van de Personeelsbegroting bedraagt 10%. Een verklaring met betrekking tot de inhuur voor 2020 is opgenomen in de toelichting op de Personeelsbegroting.

4. Overhead
Onder de overheadkosten vallen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Met het primair proces worden de activiteiten bedoeld die rechtstreeks een bijdrage leveren aan de totstandkoming van de producten en diensten voor onze burgers en bedrijven. Het gerealiseerde overheadpercentage in 2020 ligt in lijn met hetgeen in de begroting en de jaarrekening werd verwacht.

5. Apparaatskosten
De apparaatskosten bestaan uit de loonkosten voor het ambtelijk apparaat, de inhuur en de totale kosten voor overhead (zoals huisvesting en ICT). Kosten voor diensten die zijn uitbesteed, zoals de belastingsamenwerking BSGW vallen niet onder de apparaatskosten. Gemeenten die veel diensten uitbesteden hebben dan ook naar verwachting relatief lage apparaatskosten ten opzichte van gemeenten met weinig uitbestede taken.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14