Jaarstukken 2020
portal

Algemene middelen

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Baten / Lasten

Begroting na
wijziging 2020

Rekening
2020

%

Verschil

Algemene middelen

Baten

296.123

314.488

106%

18.365

Lasten

53.340

51.321

96%

2.019

Saldo baten en lasten

242.782

263.166

108%

20.384

Onttrekkingen aan reserves

Baten

9.537

10.060

105%

523

Toevoegingen aan reserves

Lasten

13.876

16.399

118%

-2.523

Saldo na verrekening met reserves

-4.339

-6.339

146%

-2.000

Totaal resultaat Algemene middelen

238.443

256.828

108%

18.384

Een nadere toelichting op bovenstaande tabellen is opgenomen in het onderdeel: "Baten en lasten in de jaarrekening per programma".

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

bedragen x € 1.000

Begroting na
wijziging 2020

Rekening
2020

%

Verschil

Baten

Financiering

10.454

10.757

103%

303

Lokale heffingen

40.972

41.508

101%

536

Overheadkosten

169

1.032

610%

862

Overige alg dekkingsmiddelen

9.537

10.068

106%

531

Uitkeringen gemeentefonds

244.527

261.183

107%

16.656

Totaal baten

305.659

324.548

106%

18.888

Lasten

Financiering

11.821

8.699

74%

3.121

Lokale heffingen

1.329

1.595

120%

-265

Overheadkosten

38.979

40.101

103%

-1.122

Overige alg dekkingsmiddelen

14.614

17.325

119%

-2.710

Post onvoorzien

473

0%

473

Vennootschapsbelasting

Totaal lasten

67.216

67.720

101%

-504

Saldo algemene dekkingsmiddelen

238.443

256.828

108%

18.384

Overheadkosten en overige algemene dekkingsmiddelen; € 0,7 miljoen nadelig
Het nadeel op overheadskosten word grotendeels bepaald door niet ingevulde vacatureruimte, (langdurig) ziekte en meer beheer in vastgoed worden minder declarabele uren gemaakt op projecten dan dat is voorzien in de begroting.

Onvoorzien
Conform de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen bedraagt de post onvoorzien bij de primitieve begroting jaarlijks € 539.000. Met de vaststelling van voornoemde nota is tevens een beleidsuitgangspunt voor de post Onvoorzien vastgesteld: de onttrekkingen uit de post Onvoorzien zijn direct gekoppeld aan de effectuering van de geïdentificeerde risico’s.

Onderstaand de specificatie van de aanwending van de post onvoorzien:

Raadsvergadering

Besluit

Omschrijving

Programma

Bedrag

16-12-2020

RB 2020-069

Vloeren Stadskantoor en parkeergarage

AM

€ 66.000

(515 Finrap 2020)

Totaal

€ 66.000

bedragen x € 1.000

Rekening 2020

Waarvan
Covid-19

Rekening 2020
excl. Covid-19

Baten

324.548

314

324.234

Lasten

67.720

785

66.935

Saldo

256.828

1.099

255.728

 

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14