Jaarstukken 2020
portal

3. Grenzeloos Venlo

Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000

Baten / Lasten

Begroting
na wijziging
2020

Rekening
2020

%

Verschil

3. Grenzeloos Venlo

Baten

2.656

2.615

98%

-41

Lasten

1.932

1.768

92%

164

Saldo baten en lasten

724

847

117%

123

Onttrekkingen aan reserves

Baten

Toevoegingen aan reserves

Lasten

212

-212

Saldo verrekening met reserves

-212

0%

-212

Totaal resultaat programma

724

635

88%

-89

Bedragen x € 1.000

Middelen per Programmalijn
inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

Begroting na wijziging 2020

Rekening 2020

%

Verschil

Regionale samenwerking

Baten

2.656

2.615

98%

-41

Lasten

1.932

1.980

102%

-48

Subtotaal Regionale samenwerking

724

635

88%

-89

Totaal resultaat programma

724

635

88%

-89

bedragen x € 1.000

Rekening 2020

Waarvan
Covid-19

Rekening 2020
excl. Covid-19

Baten

2.615

2.615

Lasten

1.980

1.980

Saldo

635

635

 

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14