Jaarstukken 2020
portal

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000

Baten / Lasten

Begroting
na wijziging
2020

Rekening
2020

%

Verschil

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

Baten

930

688

74%

-242

Lasten

4.355

3.337

77%

1.018

Saldo baten en lasten

-3.425

-2.649

77%

776

Onttrekkingen aan reserves

Baten

1.047

889

85%

-158

Toevoegingen aan reserves

Lasten

842

894

106%

-52

Saldo verrekening met reserves

206

-5

-2%

-211

Totaal resultaat programma

-3.219

-2.654

82%

565

Bedragen x € 1.000

Middelen per Programmalijn
inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

Begroting na wijziging 2020

Rekening 2020

%

Verschil

Circulariteit

Baten

765

495

65%

-270

Lasten

1.465

1.103

75%

362

Subtotaal Circulariteit

-700

-608

87%

92

Energietransitie

Baten

661

600

91%

-60

Lasten

1.281

1.175

92%

106

Subtotaal Energietransitie

-621

-575

93%

46

Klimaatadaptatie

Baten

552

481

87%

-71

Lasten

2.450

1.952

80%

498

Subtotaal Klimaatadaptatie

-1.898

-1.470

77%

427

Totaal resultaat programma

-3.219

-2.654

82%

565

bedragen x € 1.000

Rekening 2020

Waarvan
Covid-19

Rekening 2020
excl. Covid-19

Baten

1.577

1.577

Lasten

4.231

4.231

Saldo

-2.654

-2.654

 

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14