Jaarstukken 2020
portal

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Algemeen deel
In 2020 zijn de randvoorwaarden voor uitvoering in het relatief nieuwe programma op orde gebracht. Communicatie heeft daarbij top prioriteit gekregen. Naast voorbereidende activiteiten is het resultaat zichtbaar via de website Morgen in Venlo. In 2020 zijn ook actief externe initiatieven programma breed opgespoord en inhoudelijk en financieel ondersteund. Ook is een samenwerkingsconvenant met de lokale energie coöperatie overeengekomen. Ten behoeve van het vergroten van interne organisatorische slagkracht is een invoeringsprogramma gestart om kansen op gebied van duurzaamheid  en circulariteit binnen andere programma’s te vergroten. Om de transitie bottum up tot stand te brengen is ambtelijk met drie wijken / dorpen een concept duurzaamheidsakkoord (wijkklimaatakkoorden) opgesteld. Met deze aanpak is in verbinding met verenigingen, scholen, instellingen en inwoners een collectieve verantwoordelijkheid en actiebereidheid voor de programmaopgave gerealiseerd.

Voor wat betreft geluidskwaliteit is er een saneringsprogramma opgesteld en bij het ministerie van I&W ingediend om in Tegelen 140 woningen ten gevolge van wegverkeerslawaai te kunnen saneren. Ook zijn alle resterende woningen die nog gesaneerd moeten worden (A-lijst en B-lijst) in kaart gebracht. Op basis van deze inventarisatie is bij het ministerie van I&W een projectsubsidie aangevraagd om in aanmerking te komen voor het nader onderzoeken van 771 woningen met een geluidbelasting op de gevel van 63 dB(A) en hoger. Vanwege de komst van de Omgevingswet was dit tevens ook de laatste mogelijkheid om nog een aanvraag voor projectsubsidie in te dienen. Tenslotte heeft het college een besluit genomen over het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) Spoor.

Luchtkwaliteit
Om duurzame mobiliteit te stimuleren zijn er 2 aanbestedingstrajecten uitgevoerd. Een aanbesteding om onze ambtelijke kilometers te verduurzamen door het inzetten van elektrische deelmobiliteit (e-cars en e-bikes) en de tweede Europese aanbesteding was gericht op het uitbreiden van het aantal publieke laadpalen in de openbare ruimte op basis van de NAL (Nationale Agenda Laadinfrastructuur) onder leiding van de provincie Noord-Brabant. Daarnaast heeft  is de provincie Limburg een projectsubsidie toegekend voor het uitvoeren van de pilot “Slim Laden” (opslaan van energie via zonnepanelen, opgeslagen in een accu voor het laden van elektrische auto’s en e-bikes). Tenslotte zijn initiatieven en aanvragen getoetst op en geadviseerd over het aspect luchtkwaliteit.

Bodemkwaliteit
Er is een vervolgstap gemaakt met het (beter) beschikbaar maken van bodeminformatie: -rapporten, -besluiten, -meldingen. In 2021 zal dit een verder vervolg krijgen. Eén van de voorbereidingsinitiatieven nodig om burgers en bedrijven in het licht van de aankomende Omgevingswet (denk daarbij vooral aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet) zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Programmalijn Energietransitie
Binnen de programmalijn  energietransitie staan twee kernthema’s centraal (energie en warmte) . De Regionale energiestrategie heeft inzicht opgeleverd over de investeringsprojecten van grootschalige energieopwekking vanuit de rol van lokale overheid met partners. In 2020 is een start gemaakt om een afwegingskader voor wind en zon te ontwikkelen met actieve input en betrokkenheid van (netwerk) partners. Voor wat betreft het onderdeel warmte is de transitievisie warmte verfijnd en doorontwikkeld in een definitieve versie. Naast beleidsvoorbereiding is ook gestart met het opdoen van ervaringen in een wijkaanpak. Hiervoor is met succes een subsidie verworven in het kader van de rijksstimuleringsregeling van proefwijken. Deze pilot in Hagerhof is eind 2020 gestart en zal nog meerdere jaren uitvoering vragen.

Programmalijn Klimaatadaptatie
Binnen deze programmalijn zijn activiteiten uitgevoerd om  de effecten van de klimaatverandering te voorkomen of te beperken.  Hiervoor is een aanpak van risicodialogen voorbereid om knelpunten op te lossen in de vitale infrastructuur. Ook is geïnvesteerd in de preventieve aanpak. Met het vaststellen van het beleidskader Agenda Groen & Water is de meerjarige aanpak en strategie van deze programmalijn vastgelegd en voorbereid voor uitvoering.

Programmalijn Circulair
In deze programmalijn staat de transitie naar een volledige circulaire economie in 2050 centraal. De opgave is omvangrijk en raakt veel verschillende beleidsterreinen. Met het inhoudelijk sturen op het circulaire bouwen binnen de C2C woonwijk in t Ven worden belangrijke ervaringen opgedaan die als voorbeeldaanpak kan dienen voor andere bouwopgaven. Met deze en andere voorbeelden wordt ook actief bij gedragen aan het onderscheidende profiel van Venlo als circulaire en duurzame hoofdstad.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14