Jaarstukken 2020
portal

5. Centrumstad Venlo

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Onze ambities en doelstellingen reiken verder dan het begrotingsjaar 2020. Om deze langere termijn ambities waar te kunnen maken, hebben we op hoofdlijnen de volgende inspanningen in 2020 geleverd.

Voor Programmalijn 1 | De basis sterk houden zijn de belangrijkste resultaten:

 • Voor zowel de kernwinkelgebieden van Blerick en Tegelen als de binnenstad van Venlo lag in 2020 de focus op het toekomstbestendiger maken van de winkelgebieden, onder andere door een structurele borging van het centrummanagement (middels cofinanciering) en het tegengaan van leegstand.
 • Het merendeel van de publieksgerichte ondernemingen in onze stad heeft grote hinder ondervonden van de maatregelen tegen het coronavirus. Een groot deel van deze bedrijven (zoals winkels, horeca en dienstverleners) moest tijdelijk zelfs haar deuren sluiten. Samen met ondernemerscollectieven, brancheverenigingen en centrummanagers is een economie brede aanpak uitgevoerd ter ondersteuning van de getroffen sectoren, zoals ook beschreven in het programma Welvarend Venlo. Voor het programma Centrumstad Venlo gaat het daarbij met name om een detailhandel en horeca gerelateerde aanpak met een extra impuls centrummanagement en -marketing. En daarnaast om kwaliteitsverbeteringen in de binnenstad en de kernwinkelgebieden Blerick en Tegelen. De impuls centrummanagement en -marketing haakt  ook aan op het project “Actieve rol spelen in Venlo Partners” uit het Economisch Uitvoeringsprogramma, zoals ook beschreven bij het programma Welvarend Venlo.
 • In 2019 is samen met Venlo Partners een traject ingezet om samen (vastgoed)partners en ondernemers tot een uitvoeringsgericht en integraal toekomstbeeld voor de binnenstad te komen. Dit traject heeft in 2020 verder vorm gekregen en zal naar verwachting in het eerste half jaar van 2021 worden afgerond. Doordat dit traject, mede door het coronavirus, nog niet is afgerond is in 2020 nog  geen begin gemaakt aan een nieuwe retailnota (detailhandel, horeca en reclame).
 • Voor de culturele basisinstellingen Theater De Maaspoort, Kunstencentrum Venlo en de Bibliotheek Venlo is in 2020 een Benchmark uitgevoerd. Daarin zijn de prestaties in verhouding tot het subsidiebudget van onze instellingen afgezet tegen vergelijkbare voorzieningen in vergelijkbare steden in Nederland. In de Benchmark werd geconcludeerd dat de culturele partners uitzonderlijke prestaties leveren voor het subsidiebudget. Ten aanzien van de bibliotheek werd geconcludeerd dat het subsidiebudget te laag is voor dienstverlening aan een stad met de omvang van Venlo. Op basis van deze uitkomst heeft de gemeenteraad met ingang van 2021 het subsidiebudget voor de bibliotheek structureel  met € 140.000,- verhoogd zodat ook in de stadsdelen de wettelijke taken beter uitgevoerd kunnen worden.
 • In 2020 werd een nieuwe cultuurvisie door de gemeenteraad vastgesteld : Het Cultureel Vermogen van Venlo. Met de uitvoering van de cultuurvisie willen we cultuur inzetten als middel om doelen in andere domeinen, mede te realiseren. Een sterke basisinfrastructuur is daarvoor noodzakelijk. Daarnaast is het belangrijk om de culturele talenten in Venlo door middel van projectgelden te kunnen stimuleren om zich in te zetten voor het realiseren van gemeentelijke doelen. De gemeenteraad heeft voor de uitvoering van de cultuurvisie de beschikbare projectbudgetten met € 80.000,- verhoogd. Hiermee wordt ook beoogd projecten voor beeldende kunst te stimuleren.
 • De culturele sector werd in 2020 hard getroffen door de coronacrisis, derhalve zijn diverse acties ondernomen om de culturele infrastructuur overeind te houden in deze moeilijke tijd.

Voor Programmalijn 2 | Verbreden en robuust maken zijn de belangrijkste resultaten:

 • Voor het Kazerne Kwartier is na vaststelling van de stedenbouwkundige visie in januari 2020 de markt benaderd om een propositie in te dienen. Op basis van de proposities zijn uiteindelijk 3 marktpartijen geselecteerd, waarmee de gemeente de ontwikkeling vorm wil geven. Samen met die marktpartijen is in het najaar een start gemaakt om te komen tot een gezamenlijk ontwikkelplan en is de samenwerking tussen partijen tot stand gebracht. Deze samenwerking wordt nog bekrachtigd in een samenwerkingsovereenkomst (SOK) als opmaat voor de realisatie / koopovereenkomsten.
 • In Q4 zijn voor de locatie Aan de Stadsmuur de ontwikkelplannen geactualiseerd en is de tijdelijke parkeerplaats ontmanteld. Aan de projectontwikkelaar is de omgevingsvergunning voor in totaal 72 stadswoningen en appartementen verleend. Met Woonwenz is een koopovereenkomst gesloten voor de bouw van 34 sociale huurappartementen. De locatie Helschriksel is middels een ‘Right to Challenge’ gegund aan een lokale ontwikkelcombinatie in de vorm van collectief particulier opdrachtgeverschap. Het voor de locatie Bastion Lichtenberg, samen met de huidige gebruikers, opgestelde ontwikkelscenario is in uitvoering. De nieuwe parkeergarage in het Blok van Gendt is gereed en in gebruik genomen. In Q4 is na een aanbesteding de herinrichting van de Lage Loswal opgestart en de aanbesteding voor de restauratie van de voormalige stadsmuur opgepakt. als gevolg van een lange periode van hoogwater is de oplevering eind 2020 enigszins vertraagd. De oplevering is nu voorzien in het voorjaar van 2021.
 • In de gebiedsontwikkeling Maaswaard is gestart met de bouw van 32 stadswoningen op de locaties Veilingstraat en Chocoladefabriek. Oplevering van de woningen en het openbaar gebied is gepland in Q1 van 2021. Voor de locatie Stadskantoor is een koopovereenkomst gesloten met ontwikkelende partijen. De omgevingsvergunning voor 95 sociale huur appartementen en 5 stadswoningen is verleend. Geplande bouwstart is Q1 2021 met een bouwtijd van ca. 1 jaar.
 • Op de locatie Arsenaal is vooruitlopend op het brede parkeeronderzoek met betrekking tot een nieuwe garage werd – voor de tussenliggende periode - gekozen voor een tijdelijke garage. Na een succesvolle aanbesteding is deze inmiddels in aanbouw. Tevens wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar een garage onder het Julianapark.
 • Tot slot is medewerking verleend aan diverse initiatieven van uiteenlopende omvang van derden die bijdragen aan het versterken en robuust maken van het stedelijk centrum als woon-, werk en leefgebied.

Voor Programmalijn 3 | Verdiepen en onderscheiden zijn de belangrijkste resultaten:

 • In het Museumkwartier zijn wederom grote stappen gezet om tot realisatie te komen van een hoogwaardig educatief en cultureel cluster. 2020 stond in het teken van de verbouw van het postkantoor tot het nieuwe Museum van Bommel van Dam. Naar verwachting wordt in het voorjaar 2021 de verbouw afgerond en opgeleverd. Daarna kan het museum beginnen met de verdere inrichting daarvan. Voor de buitenruimte van het Museumkwartier is een herinrichtingsvoorstel ontworpen met als inzet een aangenaam verblijfsgebied en het versterken van de groen en parkfunctie. In dit proces hebben diversen belanghebbenden geparticipeerd. De voorbereiding van de nieuwe inrichting heeft enige vertraging opgelopen. Mede als gevolg van de op voorhand geraamde meerkosten is in de begroting 2021 een extra krediet van € 500.000,= vastgesteld. Als gevolg van een geraamde  De uitvoering is voorzien vanaf Q1  2021.
 • Voor het voormalige pand van het Museum van Bommel van Dam is met behulp van een aanbesteding een herbestemming gevonden. Na verbouw en inrichting zal in 2022 het horeca-concept SJUUL Venlo zich vestigen in het pand.
 • Bij de herinrichting van de Lage Loswal zijn de kadefaciliteiten vernieuwd, waardoor de toegankelijkheid van het stedelijk centrum voor watertoerisme sterk wordt verbeterd. In het voorjaar wordt de heringerichte Lage Loswal opgeleverd.
 • In de centra worden vastgoedeigenaren gestimuleerd om leegstaand of leegkomend erfgoed te transformeren tot hoogwaardige woningen en herstel van historische gevels. In 2020 is een aanvang gemaakt met voorbereidende werkzaamheden (onderzoeken en ontwerpen) ten behoeve van herstel van gevels in de Gasthuisstraat en de hoek Vleesstraat/Markt. Tevens is de herbestemming en transformatie van enkele middeleeuwse panden in de binnenstad (Markt 24, Parade 26) afgerond. Vanwege Corona is de daadwerkelijke uitvoering van gevelherstel in de Gasthuisstraat tijdelijk geparkeerd. De verwachting is dat de uitvoering in 2021 wordt opgepakt en dat het restantkrediet vervolgens kan worden ingezet.
 • In 2020 is het evenementenbeleid 2020 – 2023 vastgesteld. De nadruk ligt vooral op het ondersteunen van het huidige evenementenaanbod, niet op het vergroten van het aanbod. Verder is de verduurzaming van de bestaande evenementen een belangrijk onderdeel. Een van de doelen van het beleid is om de communicatie en samenwerking tussen de inwoners, ondernemers én organisatoren te versterken.
Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14