Jaarstukken 2020
portal

5. Centrumstad Venlo

Wat hebben wij bereikt?

De ambitie is om van Venlo het bestuurlijk, cultureel en economisch kloppend hart te maken van de regio. Het stedelijk centrum van Venlo is het vanzelfsprekende middelpunt voor het stedelijk wonen, werken en leven van bewoners, ondernemers en bezoekers, nu en in de toekomst.
Venlo werkt bovenstaande ambitie uit langs drie programmalijnen met als doel de centrumfunctie van Venlo vanuit een solide en sterke basis te verbreden en daarmee robuust te maken, waarin ook volop aandacht is voor dat wat Venlo bijzonder en uniek maakt. Aan de hand van deze programmalijnen is in één oogopslag duidelijk met welk doel een activiteit of middel wordt ingezet om de aantrekkingskracht van Venlo te versterken.

  1. De basis sterk houden

Venlo biedt de stad en regio het stedelijk centrum voor burger, ondernemer en bezoeker een basisaanbod van voorzieningen, faciliteiten en uitstraling op het gebied van stedelijk wonen, werken en leven.

  1. Verbreden en robuust maken

Venlo bouwt aan een stabiel en robuust draagvlak voor het stedelijk wonen, werken en leven door te stimuleren wat ons sterker maakt en te voorkomen wat ons verzwakt.

  1. Verdiepen en onderscheiden

Venlo zet in op een onderscheidend profiel van het stedelijk centrum in de regio en daarbuiten om de aantrekkingskracht van Venlo te versterken naar bewoners, ondernemers en bezoekers.

Een belangrijke opgave is gelegen in de demografische ontwikkeling van onze stad en de regio. Als Venlo wil kunnen profiteren van de wel haast onstuitbare structurele trend van 'de trek naar de stad' zal het blijvend moeten werken aan het creëren van een zekere mate van 'grootstedelijkheid'. Positief is de positie van het Venlose centrum als het enige stedelijke woon-, werk- en leefmilieu binnen een verder overwegend rurale regio. Dit biedt unieke ontwikkelkansen, maar vraagt ook voortdurend om balanceren en keuzes maken. Uiteindelijk 'stemmen' nieuwe bewoners - maar ook huidige bewoners- nu eenmaal met hun voeten, een loyale binding met een stad of regio is helaas minder vanzelfsprekend geworden. Als het aanbod niet toereikend (meer) is, verhuist men net zo makkelijk naar een andere woonplaats. De stad in het algemeen, maar het stedelijk centrum in het bijzonder moet de juiste mix van woon- en werk en leefmilieus bieden met een breed en divers palet aan voorzieningen en kwaliteiten. Venlo moet dan blijven verjongen en streven naar demografische diversiteit en balans qua opleidings- en inkomensniveau.

De overkoepelende opgaven zijn het beste samen te vatten als het boeien en binden van jonge mensen en hoger opgeleiden met een rijk palet aan regionale en stedelijke voorzieningen, rustend op een sterke basis en een onderscheidend karakter. Kenmerkend zijn het meerjarige karakter en de complexiteit en dynamiek van de opgaven.

In het coalitieakkoord Venlo ‘Samen Venlo Veranderen 2018 – 2022' zijn de bestaande ambities voor het programma bevestigd en wordt de rol van Venlo als sterke regionale centrumstad onderschreven. Daarnaast wordt vanuit deze rol gestreefd naar het beter benutten van de regionale samenwerkingsverbanden onder andere op het gebied van duurzaamheid, werkgelegenheid, cultuur en toerisme.

In 2020 zijn via de Stadspeiling voor het eerst de hoofdindicatoren voor de verschillende programmalijnen getoetst. Uit deze representatieve steekproef blijkt dat 4 op de 5 bewoners het aanbod van voorzieningen in de binnenstad (incl. Maaswaard en Kazerne Kwartier) in de pas vindt lopen met het verwachtingspatroon hierover. Het ambitieniveau is hiermee bereikt, echter waakzaamheid is geboden om de huidige basis sterk te houden.  Ook de onderliggende indicatoren binnen de programmalijn 'De basis sterk houden' tonen een positieve ontwikkeling, voor zover de cijfers tot op heden bekend zijn. Ook is het lastig om de invloed van Corona op deze indicatoren te bepalen, omdat een referentie voor een dergelijke situatie ontbreekt. Wel zien we de leegstand van detailhandel in het stedelijk centrum weer oplopen en verder van het ambitieniveau geraken. Voor 2021 en 2022 zal vanuit het Transformatiefonds dan ook primair ingezet worden op het terugdringen van deze leegstand, zowel in de binnenstad als in de stadsdeelcentra van Tegelen en Blerick.

Voor de programmalijn 'Verbreden en robuust maken' is ook voor het eerst de hoofdindicator getoetst. De helft van de bewoners vindt de binnenstad een plek waar men op een andere manier kan wonen, werken en leven dan in omliggende wijken en dorpen. Voor deze indicator is nog geen ambitieniveau vastgesteld, desondanks kan deze score nog niet tot tevredenheid stemmen. Venlo wil in de binnenstad graag een stedelijk woon-, werk- en leefmilieu creëren in aanvulling op het bestaande aanbod in stad en regio met als doel de stedelijk georiënteerde doelgroepen aan Venlo te binden en/of vast te houden. De gebiedsontwikkelingen en projecten in de binnenstad  -zoals Q4, Maaswaard, Museumkwartier en Kazerne Kwartier - zijn nog grotendeels in uitvoering en zullen moet bijdragen aan dit bijzondere profiel. De onderliggende indicatoren laten wel al een positieve ontwikkeling zien; de WOZ-waarde is in 2020, in het verlengde van de landelijke trend, wederom toegenomen in de binnenstad. De ontwikkeling van de gemiddelde WOZ-waarde geeft een beeld van de waardering van het stedelijk centrum als woon-, werk- en leefmilieu. De omzetontwikkeling van detailhandel, horeca en dienstverlening in 2020 is pas later in 2021 beschikbaar, maar verwachting zal deze uit de pas lopen met de positieve ontwikkeling van de afgelopen jaren als gevolg van Corona.  

Ook binnen de programmalijn 'Verdiepen en onderscheiden' worden de inspanningen om bewoners (en bezoekers) regelmatig te verrassen en het onderscheidend karakter te versterken, gewaardeerd. Het merendeel van de bewoners onderkent dit, echter het ambitieniveau wordt nog niet gehaald. Op de onderliggende indicatoren zijn de ambitieniveaus in het vizier. De aanstaande investeringen in de openbare ruimte op basis van de Agenda Groen & Water en de Integrale Visie Openbare Ruimte met veel aandacht voor vergroening, water en erfgoed zal een positief effect hebben op de waardering van de openbare ruimte. De indicator voor het aantal overnachtingen is in 2020 niet representatief als gevolg van Corona, desondanks is het aanbod verder verbreed en verruimd met enkele Bed & Breakfast-accommodaties en een vernieuwd stadshotel aan de Keulsepoort.    

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14