Jaarstukken 2020
portal

4. Welvarend Venlo

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Voor het programma Welvarend Venlo geldt dat de behaalde resultaten in 2020 passen binnen de centrale ambitie en diverse resultaten over 2020 zijn bereikt zoals in de begroting 2020 is voorgenomen. Per programmalijn wordt een niet limitatieve opsomming verzorgt van de (kaderstellende) resultaten.

Programmalijn kennisinfrastructuur & arbeidsmarkt
In de begroting 2020 is toegezegd dat zou worden ingezet op de realisatie van hybride opleidingen ter verdere versterking van de samenwerking van bedrijven en het beroepsonderwijs en als onderdeel van het opleidingscontinuüm. Daarin zijn we geslaagd. In september 2020 is het traject hybride opleidingen Techniek gestart. Daarnaast is de Bachelor Gezondheid gerealiseerd, met formele goedkeuring door de minister van OCW en goedkeuring opleidingscontent door NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie). De bachelor start in september 2021. Tegelijkertijd is Venlo Studentenstad doorontwikkeld, met een accent op maatschappelijke verbreding en ingezet op gezamenlijk communicatieplan.
In het kader van de verdere doorontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo is de capaciteit business development met Brightlands Campus Greenport Venlo pragmatisch  opgepakt en is gestart met de realisatie van 2 nieuwe gebouwen, het Brighthouse en Brightworks.

Programmalijn economie
In de begroting 2020 is aangegeven welke activiteiten uit het Economisch Uitvoeringsplan (EUP) in 2020 zouden worden opgestart en/of uitgevoerd.  Zo zouden we inzetten op de EUP-projecten het verbeteren van de uitstraling van bedrijventerreinen (1) en op herstructurering en verduurzamen van bedrijventerreinen (2). In 2020 is daartoe het subsidietraject Duurzame Bedrijventerreinen Ondernemend Venlo opgestart en toegekend en zijn wij tot de Stichting Duurzame Bedrijventerreinen toegetreden. Concreet is gestart met de projecten “Voortzetting/ opschaling Pilot Noorderpoort Duurzaam” en “Verbetering uitstraling bedrijventerreinen”. Daarnaast zijn zoals toegezegd regiobranding en acquisitie voortgezet, net als de economische lobby en externe profilering . In dit kader hebben we ook actief deelgenomen aan het project Grensranking dat onder leiding van Fontys is uitgevoerd. Doel van dit project is om de grensligging van de stad Venlo verder uit te nutten.
Ter bevordering van innovaties in het MKB en ter versterking van de relatie binnenstad en campusomgeving is met concrete pilots met diverse ondernemers invulling gegeven aan de cross-over tussen de toerisme- en de agrofoodsector. Hiermee is tegelijkertijd een fundament gelegd voor een toekomstgericht businessplan voor een platform agrotoerisme.

Programmalijn mobiliteit
Ook voor deze programmalijn geldt dat de in de begroting 2020 toegezegde activiteiten zijn opgepakt, maar nog niet allemaal afgerond. Zo is weliswaar de verbetering van de havenvoorzieningen ten behoeve van scheepvaart nog niet gerealiseerd, maar zijn wel de havenvisie voor industriehaven met uitvoeringsagenda vastgesteld, waarin deze fysieke verbeteringen een plek hebben gekregen. En zijn er twee subsidies gehonoreerd die realisatie mogelijk gaan maken: de garantstelling voor de Grubbenvorsterweg (€ 500.000) en de Europese bijdrage uit het Connecting Europe Facility (CEF) voor de uitbreiding van de Bargeterminal en het onderliggende wegennet nabij de haven (€ 4.200.000). De beoogde aanpassingen van de Grubbenvorsterweg zijn verder in planvorming. Ook het EUP-project “Uitbreiding truckparking James Cookweg” (3) loopt nog door. In 2020 is de businesscase afgerond, de erfpacht-overeenkomst met de exploitant getekend en het ontwerp-bestemmingsplan vastgesteld. Ook voor het EUP-project “Last mile en bereikbaarheid bedrijventerreinen” (4) zijn de afgesproken activiteiten uitgevoerd en ondergebracht in de Regionale Investeringsagenda. Voor de overige toezeggingen in de begroting, waaronder het interregproject E-Smartech, pilot Mobie geldt dat zij actief zijn opgepakt en/of doorlopen, maar dat er nog géén concrete resultaten te benoemen zijn. Tot slot is kunnen we melden dat in het najaar de Railterminal Tradeport-Noord is geopend - na oplevering van de aankomst- en vertreksporen in het voorjaar.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14