Jaarstukken 2020
portal

4. Welvarend Venlo

Wat hebben wij bereikt?

De centrale ambitie van dit programma (en ook zo benoemd in de begroting 2020) is om van Venlo een stad te maken in een regio met een brede, duurzame en innovatieve economische basis, die excelleert op de cross-overs tussen een beperkt aantal economische terreinen en op het gebied van mobiliteit, met als hoofddoel om ook in 2030 te zorgen voor voldoende werkgelegenheid, bereikbaarheid en (lokale en regionale) koopkracht. Specifiek gericht op de versterking van het middelbaar en hoger beroepsonderwijs, verbetering van de bovenkant van de arbeidsmarkt, optimalisering van dynamiek tussen economische sectoren en netwerken, gebieden en thema’s, alsook vergroting van bereikbaarheid en verkeersveiligheid.

In algemene zin hebben we zoveel mogelijk gedaan als toegezegd in de begroting en onze doelen bereikt, ondanks dat we te maken kregen met veranderende behoeften van het economisch middelveld als gevolg van de coronacrisis. We hebben met bestaande capaciteit en budget passend en pragmatisch ingespeeld op deze veranderende behoeften, door in samenwerking met het middelveld, werk met werk te maken. We hebben daar waar nodig accenten verlegd en enkele activiteiten die (tijdelijk) niet of nauwelijks effectief waren (nog) niet uitgevoerd.

Vanuit de programmalijn onderwijs- en kennisinfrastructuur hebben we met de doorontwikkeling van Venlo studentenstad en de realisatie van de bachelor Gezondheid bij Fontys een belangrijke bijdrage geleverd aan het vasthouden en aantrekken van hoogopgeleide mensen voor de stad en de regio.

Terugkijkend naar de begroting 2020 dan zien we dat voor de programmalijn economie expliciet aandacht is besteed aan realisatie van een aantal projecten benoemd in het (integrale) Economisch Uitvoeringsprogramma (EUP). Een concreet programma voor het brede economische speelveld, gericht op economische structuurversterking. Binnen de programmalijnen economie en mobiliteit zijn meerdere projecten uit het EUP gerealiseerd. Ook zijn er enkele projecten op het gebied van retail (programma Centrumstad Venlo) en circulariteit (programma Circulaire en Duurzame Hoofdstad) geïnitieerd. Voor de realisatie van de projecten is co-financiering opgehaald en samenwerking georganiseerd. Hieraan ligt een meerjarig convenant tussen Ondernemend Venlo en de gemeente Venlo ten grondslag. Deze samenwerking is adequaat en kansrijk gebleken, waarbij gezamenlijke doelen zijn bereikt.
Om ook naar de toekomst de kwaliteit van de bedrijventerreinen te kunnen blijven borgen is de BIZ bedrijventerreinen verlengd met vijf jaren en uitgebreid naar twintig Venlose bedrijventerreinen, wat een fundamentele basis biedt voor publiek-private samenwerking.
De verkoop van bedrijvenkavels binnen het Werklandschap Greenport Venlo verloopt nog steeds zeer voorspoedig, dit draagt bij versterking van de regionale economie door het creëren van werkgelegenheid en kennisontwikkeling.

Op het gebied van mobiliteit streven we naar het vergroten van de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid, en het verduurzamen van mobiliteit. Voor het vergroten van de bereikbaarheid wordt continu ingezet op verbetering van de strategische infrastructuur (weg, water en spoor) in samenspraak met hogere overheden, bedrijfsleven en infrastructuurpartners. Hiervoor is een havenvisie opgeleverd die inzet op de multimodale bereikbaarheid over water. Tevens is, naar aanleiding van het interpellatiedebat met de raad, ook de spoorvisie opgeleverd met daarin aandacht voor zowel personen als goederenvervoer. Onder de naam Trendsportal is het stakeholdersnetwerk uitgebreid en is de visie en bijbehorend projectenprogramma herijkt.  Hierin onder meer het uitvoeringsplan verkeersveiligheid en meerdere duurzame mobiliteitsprojecten.

Ook is specifiek vanuit alle drie de programmalijnen een actieve bijdrage geleverd aan de Regiovisie Noord-Limburg, om daarmee de “ Gezondste Regio ” te worden. Dit met inbegrip van de Regionale Investeringsagenda en de Regiodeal, inclusief de Fieldslabs. De diverse activiteiten bevinden zich veelal nog in de opstartfase, desalniettemin is proactief bijgedragen.

In de monitor 2020 zijn acht indicatoren opgenomen. Van de meeste indicatoren zijn (nog) géén gegevens voor 2020 beschikbaar.  De enige uitzondering hierop vormt de indicator 'Co-financiering regionale innovatieprojecten '. Deze indicator geeft de verhouding weer tussen de verleende innovatiesubsidies en de totale investeringsomvang van de projecten. In 2020 bedroeg deze indicator 46%. Dat betekent dat de totale investeringssom (inclusief cofinanciering) van alle projecten ongeveer twee keer zo groot was als de verleende innovatiesubsidies. De voorgaande drie jaren lag deze verhouding tussen de 5 en 15% (ambitie: 15%). In hoeverre de in het algemeen positieve trends bij de andere indicatoren zich hebben voortgezet in 2020 is door de coronacrisis moeilijk in te schatten.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14