Jaarstukken 2020
portal

3. Grenzeloos Venlo

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

A  Regionale samenwerking:
In 2020 is door de regio Noord-Limburg gewerkt aan de programmering van de eerste tranche van de regiodeal en aan de eerste enveloppe van de regionale investeringsagenda. Dat wil zeggen dat er in 2020 voor een totaal bedrag van €80 miljoen aan investeringen en projecten bijeen is gebracht, gefinancierd door het rijk, de provincie Limburg, onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke partners.
Daarnaast is het regiobureau ingericht en bemenst om aan de regionale opgave concreet invulling te kunnen geven. Ondanks de pandemie is deze ontwikkeling gewoon door gegaan en juist nu lijkt het moment waarop deze investeringen in potentie een welkome bijdrage kunnen leveren aan de brede welvaart in onze regio.

B Duitslandagenda
Euregio rijn maas noord
Burgemeester Scholten heeft tot eind 2020 het voorzitterschap van de euregio bekleed en daarna het stokje overgedragen aan Oberbürgermeister Meyer van Krefeld. Hij blijft in de komende twee jaar nog wel vicevoorzitter.  Alle leden van het college B&W hebben zitting in de verschillende commissies van de euregio die het beste aansluit bij hun portefeuille. Er zijn voor de verschillende commissie impulsen gegeven hoe deze zich in de komende periode zouden kunnen ontwikkelen, met een inhoudelijk perspectief. De Venlose inzet heeft daarbij tot nieuwe samenwerkingsverbanden geleid onder andere op het gebied van grensoverschrijdende crisisbeheersing en veiligheid.
De euregio heeft de nieuwe euregio-visie vastgesteld, als leidraad voor de komende jaren en het nieuwe meerjaren financieel kader van de Europese commissie.

Studium Generale
Medio 2020 werd het project Studium Generale onder de titel Kennis Delen is vermenigvuldigen door de INTERREG commissie van de euregio goedgekeurd. Dit project beoogt om een grotere bekendheid te geven aan de verschillen en overeenkomsten tussen Krefeld en Venlo  resp. Duitsland en Nederland door de organisatie van een achttal publieksbijeenkomsten . De uitvoering  van dit project is vertraagd  door de coronacrisis en moest anders worden georganiseerd. De uitvoering ervan is nu voorzien in 2021 en begin 2022.

Duitsland-Nederlandhuis
In 2020 werd het Duitsland Niederlande Huis geëffectueerd met een proefperiode van 2 jaar. De Bibliotheek Venlo ontwikkelt dit voor de gemeente. Hiervoor werd subsidie verleend. Begin 2021 wordt een tussenevaluatie opgeleverd.

Stedenband met Krefeld
De samenwerking met Krefeld ontwikkelde zich steeds verder en uit zich in een grotere betrokkenheid bij verschillende ontwikkelingen over en weer (zie ook onder het onderdeel Public affairs). Onderwerpen en projecten waaraan gewerkt werd, waren: het Interbestuurlijk Programma, het project Studium Generale, de bijeenkomsten van de gemeenschappelijke raadswerkgroep Krefeld Venlo, Fietsroute Krefeld Venlo (aansluiting bij de Greenport Bikeway en de Radschnellwegenetz Krefeld Ruhrgebiet. In het Healthy Buildingsnetwork is Krefeld ook de eerste partner.

Samenwerking Duitse Buurgemeenten
De Kommunalwahlen in Nordrhein Westfalen hebbben hebben tot gevolg gehad dat in een aantal Duitse buurgemeenten nieuwe burgemeesters gekozen zijn: Straelen, Nettetal, Schwalmtal, Mönchengladbach en Düsseldorf. De kennismaking met deze bestuurders lijdt onder de contactbeperkingen als gevolg van de Corona crisis en de daarmee verbonden lockdowns.

C Public Affairs (inclusief derde geldstromen)
Interbestuurlijk Programma
Eind 2020 is het Interbestuurlijk Programma afgerond. Venlo heeft daarin deelgenomen in de proeftuin grensoverschrijdende economische ontwikkeling.De samenwerking in twee kennissessies heeft geleid tot het besef ook na de proeftuin met elkaar verder te willen werken met de ontwikkeling van een grensoverschrijdende economische actieagenda Noord-Limburg Niederrhein. De actieagenda moet bijdragen tot de groei van innovatie ecosystemen in de grensoverschrijdende regio.

Regionale Innovatie Strategie (RIS3)
Vanuit Venlo is 2020 de input voor de Limburgse steden gecoördineerd op de herijking van de RIS3
De RIS3 2014-2020 heeft aan de basis gestaan van de RIS3 2021-2027 en is doorontwikkeld, waarbij een keuze is gemaakt om in te zetten op vijf transities (energie, grondstoffen, klimaat, landbouw en voeding & gezondheid) en het bereiken van maatschappelijke impact. Met deze doorontwikkeling wordt beoogd niet alleen een economische maar ook daadwerkelijk maatschappelijke impact te realiseren. Daarom zal in de uitvoering de focus liggen op ontwikkeling toepassing en opschaling van innovaties op de transities en nieuwe vormen van het organiseren van innovaties. Deze strategie vormt de basis voor diverse subsidiestromen die voor onze gemeente en stakeholders belangrijk zijn.

TEN-T revisie
In 2020 is ook gewerkt aan het leveren van input op nationaal en Europees niveau over de revisie van het zogenaamde Europese TEN-T netwerk. Dit TEN-T netwerk is bepalend voor de prioriteiten qua investeringen en het verlengde daarvan ook de bijbehorende subsidieprogramma's.

Succesvolle subsidie projecten
In 2020 zijn ook de nodige subsidies succesvol aangevraagd en toegekend. Een mooi voorbeeld hiervan is de subsidie voor de havenvisie als onderdeel van een internationaal consortium bestaande uit meerdere havens die deze subsidie hebben aangevraagd. De gemeente is in dit traject actief geweest in het agenderen van het concept dat achter het project (koppeling met europese thema's als Green Deal etc) op Europees niveau en heeft ook in de verdere totstandkoming van het project een cruciale rol gespeeld. Naast het pionieren vanuit Venlo hebben de Provincie Limburg en Topcorridors ook een belangrijke rol gehad in totstandkoming van de aanvraag.

Aardgasvrije wijken
Minister Ollongren maakte maandag 26 oktober bekend dat de gemeente Venlo 7,6 miljoen subsidie krijgt voor het Programma Aardgasvrije Wijken. De belangrijkste redenen waarom de subsidie aan Venlo is verleend, komen in het kort op het volgende neer:

  • De integrale aanpak; Venlo kijkt niet alleen naar de energieopgave, maar ook naar klimaatadaptatie en circulariteit.
  • De keuze voor een innovatieve aanpak; aquathermie met de Maas als bron
  • De samenwerking met andere partijen.

De subsidie is verleend om bestaande woningen en andere gebouwen in Hagerhof-Oost aardgasvrij te maken, maar ook een stuk tegemoet te komen aan de proceskosten en de activiteiten die gericht zijn op nieuwe natuur (klimaatadaptatie) en nieuw gebruik (circulariteit). Hoe het geld precies wordt besteed en wat dit betekent voor de bewoners van de wijk, wordt de komende periode in de Kopgroep Wijkaanpak verder uitgewerkt.

Expo Real
Deelname aan de Expo Real vond niet plaats aangezien deze uitsluitend digitaal plaatsvond met kennissessies. De mogelijkheid tot netwerken  was in niet gegeven.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14