Jaarstukken 2020
portal

3. Grenzeloos Venlo

Wat hebben wij bereikt?

De strategische (hoofd-)doelstelling/ ambitie van dit programma is om van Venlo een gastvrije, internationaal georiënteerde gemeenschap te maken die nieuwkomers welkom heet en zich bewust is van haar bijzondere ligging op een belangrijke vervoersas naar Oost-Europa en aan de Duitse grens. Aan deze opgave is de positie van Venlo gekoppeld als centrumgemeente acterend over verschillende ‘grenzen’ (gemeentegrens, regiogrens, landsgrens) heen en op verschillende schaalniveaus.
De daarvan afgeleide doelstellingen zijn:

  1. betere regionale samenwerking
  2. aanjagen van de Duitslandaangelegenheden
  3. Externe netwerken beter benutten: Provincie, Rijk, Europa, NRW (in al zijn geledingen); eigen netwerken gebruiken om derden doelmatig te kunnen beïnvloeden, daartoe relaties met andere regio's te onderhouden en te ontwikkelen.

Derhalve kent het programma de volgende programmalijnen (subdoelen):

  1. Regionale samenwerking
  2. Duitslandagenda
  3. Public affairs (het onderhouden en benutten van relaties met strategische partners en hogere overheden)

In de Strategische visie Venlo 2030 en in (eventuele deelvisies) is deze ambitie als volgt verwoord:
De internationale oriëntatie heeft zich tot in het heden eigenlijk, met afwisselend mindere goede en betere periodes, onverminderd voortgezet. In 2030 heeft Venlo deze positie verder uitgebouwd en heeft zich een leidende positie verworven binnen de Euregio en als leidende regio op het gebied van Cradle to Cradle, zelfs binnen Noord-West Europa. De van oudsher op Duitsland gerichte, internationale oriëntatie heeft een extra impuls gekregen door de economische ontwikkeling van de nieuwe EU-landen in Oost-Europa. De regio Venlo, als natuurlijke vestigingsomgeving voor internationale opererende ondernemingen, staat op het netvlies van de eigen (internationale) ondernemingen en wordt door hen ook uitgedragen. De uitstekende geografische ligging in de nabijheid van een aantal grote vliegvelden en aan een aantal belangrijke vervoersassen, maar zeker ook de internationaal georiënteerde arbeidsmarkt heeft hier aan bijgedragen. Waar mogelijk wordt vestiging van internationale ondernemingen gestimuleerd. De Venlose ambassadeurs binnen de diverse Europese en internationale fora doen hier van zich spreken en ook de organisatie van de gemeente is daar op ingesteld. Venlo draagt haar imago actief uit en is zichtbaar in de wereld.
Het hoofddoel van de Euregio is grensbarrières weg te nemen en grensoverschrijdende samenwerking tussen burger, bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en andere organisaties in het Nederlandse-Duitse grensgebied te bevorderen, en de identiteit van het gebied als samenhangende regio te versterken. Dit geldt overigens ook op het gebied van grensoverschrijdende veiligheid, openbare orde en gezondheid. De werkgroep De Grens heeft hier de afgelopen jaren al goed werk in verricht.
De verbinding als grensstad met het aangrenzende Duitse landsdeel Noordrijn-Westfalen is in verband met het economische verkeer van cruciaal belang. Ook het grote bezoekersaantal vanuit de Duitse regio en de daarbij behorende bestedingen bij de Venlose ondernemers is een belangrijke economische factor. Het is belangrijk dat Venlo deze positie binnen de Euregio verder uitbouwt en hierin een leidende rol gaat spelen. Hier zal de nadruk moeten worden gelegd op intensieve samenwerking en lobbyen van de aangesloten partijen richting de provincie, en de Nederlandse/ Duitse overheden en Brussel.

In 2020 is de strategische regiovisie 'De gezondste regio' vastgesteld evenals de regionale investeringsagenda. Met de samenwerkende gemeenten in Noord Limburg , het Rijk en de Provincie Limburg werden afspraken gemaakt in het kader van de Regiodeal Noord Limburg, waarvoor het Rijk inmiddels tot eind 2022 forse middelen beschikbaar heeft gesteld. Inmiddels wordt uitvoering gegeven aan de gemaakte afspraken.
De Corona-crisis met de lock-downs heeft het aantal contacten naar de Duitse buurgemeenten met name op het bestuurlijk niveau beperkt en speelden zich voornamelijk nog in het digitale circuit af. De Kommunalwahlen in NRW in september 2020 hebben geleid tot de verkiezing van een aantal nieuwe burgemeesters in de voor Venlo belangrijke gemeenten Straelen, Nettetal, Mönchengladbach en Düsseldorf. Eerste kennismaking met de nieuwe bestuurders was vrijwel uitsluitend digitaal mogelijk. 2020  was het jaar waarop het vigerende meerjaren financieel kader van de Europese Commissie eindigde en een nieuw meerjaren financieel kader werd besloten. Dit nieuwe kader is nog niet operationeel door de corona pandemie. De huidige lopende projecten mogen tot het eerste kwartaal 2022 onder het oude kader worden afgerond.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14